top of page

Všeobecné obchodní podmínky

 

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi společností Tomáš Sklenář, IČO: 06598501, se sídlem J.Fučíka 672, Chropyně 76811, registrován u MÚ Kroměříž č. j.: ZIV/929/2020/Ba/3 (dále jen „poskytovatel služeb“) a kupujícím, který využívá poskytovaných služeb týkajících se hudebního vzdělávání (dále jen „klient“).

 

Tyto VOP se vztahují na veškeré služby, které poskytovatel služeb nabízí svým klientům v rámci hudebního vzdělávání.

 

Ochrana osobních údajů je dodržována v souladu s platnými zákony a nařízeními. Více o dodržování GDPR na https://www.skolakytarychropyne.net/gdpr.

 

Pokud není stanoveno jinak, klient hradí poskytovateli služeb školné vždy jednou měsíčně, a to formou převodu na účet 123-2065850267/0100. Poskytovatel služeb se mu výměnou za to zavazuje poskytovat hudební vzdělávání ve stanoveném rozsahu.

 

Veškeré podrobnosti vztahující se ke standardní výuce, jsou definovány v Přihlášce nového studenta (platební podmínky, náhradu zmeškaných a zrušených lekcí, ukončení studia, osobní zodpovědnost vyučujícího), kterou každý student stvrzuje svým podpisem při začátku svého studia.

 

Jednorázové vzdělávací kurzy, které nejsou součástí standardní výuky, se řídí následujícími podmínkami:

 

  • Školné v plné výši je nutno uhradit vždy před začátkem konání kurzu. Školné se hradí formou převodu na účet 123-2065850267/0100. Platební detaily jsou vždy součástí faktury, která je klientovi vystavena po vyplnění Přihláškového formuláře. Školné se hradí jednorázově, případně v rámci splátkového kalendáře. Poslední splátka ale musí být vždy uhrazena před začátkem konání kurzu.

  • Poskytovatel služeb se zavazuje po uhrazení školného poskytnout hudební vzdělání ve stanoveném rozsahu.

  • Pokud se klient nebude moct výukového kurzu ze zdravotních či jiných vážných důvodů účastnit, školné mu bude navráceno v plné výši, a to jen v případě, omluví-li svou nepřítomnost nejpozději 48 hodin před začátkem konání kurzu.

  • Omluví-li klient svou nepřítomnost na kurzu v časovém rozsahu menším než 48 hodin před začátkem konání kurzu, má nárok na vrácení školného ve výši 75% jeho původní hodnoty.

  • Pokud klient nevyužije právo zúčastnit se semináře v rozsahu, který si předplatil, a zúčastní se jen některé jeho části, nevzniká mu tím nárok na vrácení části školného.

  • Cena kurzu uvedená na příslušné webové stránce je konečná a nezahrnuje další poplatky.

  • Klient má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od vyplnění Přihláškového formuláře.

 

 

K řešení případných sporů mezi poskytovatelem služeb a klientem je příslušný soud, nacházející se v obvodu sídla poskytovatele služeb.

Právní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právní řádem ČR, zejména z.č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník).

Klient se s všeobecnými podmínkami seznámil a odsouhlasením tlačítka ,,Souhlasím s obchodními podmínkami" na těchto webových stránkách s nimi vyjadřuje souhlas.

V Chropyni dne 24.5.2022

bottom of page