top of page

Všeobecné obchodní podmínky

 

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi společností Tomáš Sklenář, IČO: 06598501, se sídlem J.Fučíka 672, Chropyně 76811, registrován u MÚ Kroměříž č. j.: ZIV/929/2020/Ba/3 (dále jen „poskytovatel služeb“) a kupujícím, který využívá poskytovaných služeb týkajících se hudebního vzdělávání (dále jen „klient“).

 

Tyto VOP se vztahují na veškeré služby, které poskytovatel služeb nabízí svým klientům v rámci hudebního vzdělávání.

 

Ochrana osobních údajů je dodržována v souladu s platnými zákony a nařízeními. Více o dodržování GDPR na https://www.skolakytarychropyne.net/gdpr.

 

Pokud není stanoveno jinak, klient hradí poskytovateli služeb školné vždy jednou měsíčně, a to formou převodu na účet 123-2065850267/0100. Poskytovatel služeb se mu výměnou za to zavazuje poskytovat hudební vzdělávání ve stanoveném rozsahu.

 

Veškeré podrobnosti vztahující se ke standardní výuce, jsou definovány v Přihlášce nového studenta (platební podmínky, náhradu zmeškaných a zrušených lekcí, ukončení studia, osobní zodpovědnost vyučujícího), kterou každý student stvrzuje svým podpisem při začátku svého studia.

 

Jednorázové vzdělávací kurzy, které nejsou součástí standardní výuky, se řídí následujícími podmínkami:

 

  • Školné v plné výši je nutno uhradit vždy před začátkem konání kurzu. Školné se hradí formou převodu na účet 123-2065850267/0100. Platební detaily jsou vždy součástí faktury, která je klientovi vystavena po vyplnění Přihláškového formuláře. Školné se hradí jednorázově, případně v rámci splátkového kalendáře. Poslední splátka ale musí být vždy uhrazena před začátkem konání kurzu.

  • Poskytovatel služeb se zavazuje po uhrazení školného poskytnout hudební vzdělání ve stanoveném rozsahu.

  • Pokud se klient nebude moct výukového kurzu ze zdravotních či jiných vážných důvodů účastnit, školné mu bude navráceno v plné výši, a to jen v případě, omluví-li svou nepřítomnost nejpozději 14 dní před začátkem konání kurzu.

  • Omluví-li klient svou nepřítomnost na kurzu v časovém rozsahu menším než 14 dní před začátkem konání kurzu, má nárok na vrácení školného ve výši 75% jeho původní hodnoty.

  • Pokud klient nevyužije právo zúčastnit se semináře v rozsahu, který si předplatil, a zúčastní se jen některé jeho části, nevzniká mu tím nárok na vrácení části školného.

  • Pokud klient není spokojený s náplní jednorázového vzdělávacího kurzu, může jej reklamovat během prvního dne jeho konání. Například pokud se koná třídenní seminář, je možné vznést tuto reklamaci jen první den konání tohoto semináře. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě reklamace klient osobně kontaktuje vedoucího kurzu a domluví se s ním na dalším postupu. Vrácení peněz se vztahuje jen na školné, nikoliv na další výdaje klienta jako doprava, ubytování apod.

  • Cena kurzu uvedená na příslušné webové stránce je konečná a nezahrnuje další poplatky.

  • Klient má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od vyplnění Přihláškového formuláře.

 

 

K řešení případných sporů mezi poskytovatelem služeb a klientem je příslušný soud, nacházející se v obvodu sídla poskytovatele služeb.

Právní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právní řádem ČR, zejména z.č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník).

Klient se s všeobecnými podmínkami seznámil a odsouhlasením tlačítka ,,Souhlasím s obchodními podmínkami" na těchto webových stránkách s nimi vyjadřuje souhlas.

V Chropyni dne 31.10.2023

bottom of page